Disclaimer

De website https://actie.WintersportCanadaAmerika.nl is onderdeel van WintersportCanadaAmerika.nl en is eigendom van Time Out Tours BV. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website en geldt voor iedereen die kennis neemt van deze website. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Time Out Tours is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Tevens aanvaardt Time Out Tours geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin van het woord, via deze webpagina’s verstrekt. Time Out Tours aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Time Out Tours benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site WintersportCanadaAmerika.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt. Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Time Out Tours . Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Time Out Tours is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren. Time Out Tours behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving.